Genomförda tävlingsmatcher 1968 t o m 2012


Namn
Antal matcher
Mats Mäkipiha
Mikael Funck
Mika Uutela
Tuomas Kariniemi
Håkan Mettävainio
Stefan Wuotila
Kjell-Arne Maaherra
Håkan Töyrä
Ingemar Wede
Knut Omark
Jussi Harjuoja
Håkan Palo
Marko Heikka
Leif Henriksson
Ove Savilahti
Ronny Stenberg
Birger Jakobsson-Åhl
Jan-Erik Tötterman
Bo Larsson
Peter Johansson
Henric Barsk
Jonas Routuvaara
Jan Johansson
Patrik Hietala
Antti Vestola
Tapio Huppunen
Peter Törmä
Christer Taskinen
Mats Bergman
Jan Ranudd
Peter Mettävainio
Jan-Olof Rehnstrand
Erik Önneskog
Staffan Mettävainio
Per-Håkan Taavo
Kjell Hedlund
Stefan Johansson
Andreas Wasslén
Bengt Rajala
Mats Funck
Mattias Asplund
Anton Barsk
Jari Jefremoff
Kaj Aho
Jonatan Rytiniemi
Tommy Allegren
Andreas Alaniemi
Jan Funck
Rami Viippola
Magnus Funck
Niklas Westman
Patrik Savilahti
Johan Mörtberg
Roger Kauma
Leif Grenevall
Patrik Jönsson
Sami Viippola
Kari Alanko
Jorma Gullsten
Stefan Rovainen
Tommy Töyrä
Markku Palsi
Mikko Vikeväinen
Karl-Axel Styrman

Johnny Tedestam
Björn Brännström
Pär Dalhägg
Christer Gustavsson
Sven-Erik Jönsson
Samuel Hedlund
Jens Lindberg
Roger Stenberg
Jan Westerberg, d y
Daniel Jönsson
Ragnar Brännström
Daniel Bucht
Freddy Kwizera
Karl-Erik Brännström
Anders Grym
Magnus Keisu
Fabrice Niyonkuru
Thomas Larsson
Kaj Selkälä
Magnus Isaksson
Mohammed Karasira

Jussi Hakasalo
Pertti Tuoma
Fredrik Ström
Kjell Lampinen
Kari Kaikkonen
Joakim Vikström
Sakari Hiukka
Mattias Bäcklin
Tobias Westman
Geir Pedersen
David Hedlund
Mats Niva
Torbjörn Maaherra
Niklas Wikman
Torbjörn Bergman
Juho Hasa
Tore Allegren
Aki Karppinen
Simon Keisu
Niklas Engman
Peter Wuopio
Jouko Alaviippola
Johan Routuvaara
278
223
209
192
190
184
178
161
156
156
154
151
149
148
148
144
142
141
140
140
137
129
128
125
124
122
121
116
115
110
110
108
107
107
107
106
103
101
99
97
95
94
93
85
82
80
80
79
79
78
77
74
73
69
66
66
65
63
62
61
61
59
59
59
57
53
53
52
52
51
50
49
48
47
45
44
43
42
41
41
41
40
40
40
39
39
38
37
36
36
36
36
36
35
35
35
34
34
34
33
33
32
32
32
31
30
30
30

 

Noteringar

Fet stil = Aktiv spelare i ÖSK:s A-trupp eller för närvarande utlånad av ÖSK för spel i annan klubb.

Listan upptar de 100 spelare som spelat mest seriematcher för Övertorneå SK (Ötå/Kuiva BK).

Reservation för ev. skrivfel. Om uppgift om antal matcher  ej stämmer, maila då till fotboll@overtornea-sk.com .

 

 

 

Senast uppdaterad: 2012-10-24  18:54